วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

POSITIVISM

ลัทธิแห่งการรู้แน่ ประจักษ์นิยม หรือปฏิฐานนิยมก็แล้วแต่เรียก แต่คุณูปการที่สำคัญในแวดวงวิชาการด้านสังคมวิทยาก็คือ การนำวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ ที่ใช้กระบวนการตั้งสมมติฐาน การสังเกต การทดลอง การวิเคราะห์ประมวลผลมาใช้ในการศึกษาสังคม ความรู้ต่างๆในสังคมที่สามารถอธิบายได้ด้วยวิธีการสังเกตการณ์และจัดประเภทปรากฏการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน ตามหลักการของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 อิทธิพลของแนวคิดกระแสนี้ ยังคงปรากฏในแวดวงวิชาการต่างๆ แม้ว่าบางเรื่องจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ชั่ง ตวง วัด ได้ยาก แต่วิธีการแบบปฎิฐานนิยมก็ถูกนำมาใช้ในการศึกษาสิ่งที่เป็นนามธรรม ความคิด ความเชื่อ ความพึงพอใจ สิ่งเหล่านี้สามารถวัดได้ผ่านแบบสอบถาม และกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทั้งเรื่องของวิญญาณที่แปรเปลี่ยนจากสิ่งที่ลึกลับ มาอธิบายภายใต้เรื่องของสสารและพลังงาน ทำให้เกิดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เข้ามาใช้ในการศึกษาเพื่อหาคำตอบว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่อย่างไร
บุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาแนวคิดนี้คือ ออกุส ก๊อมต์ (August Comte: 1798-1857) นักปรัชญาและสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ที่เขียนวิธีการศึกษาแนวนี้ไว้ใน Philosopher of Science และ Sociology and You งานส่วนใหญ่ของเขาไม่ถูกพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้างมากนัก และมาพิมพ์กันมากหลังจากเขาตายแล้ว ถือได้ว่าเขาเป็นคนพัฒนากรอบการศึกษาสังคมแนวใหม่ภายใต้วิทยาศาสตร์ ซึ่งในช่วงเวลานั้นงานของเขามีผลต่อนักคิดหลายคน เช่น Karl Marx John Stuart Mill การแปลงานของเขาและการอธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคม นำไปสู่วิธีการศึกษารูปแบบใหม่ในการพัฒนาทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เช่น Harriet  Martineau,Herbert Spencer และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Emile Durkhien

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...