วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ผังเมืองกับการจัดการพื้นที่บนฐานของความจริง?(7)


อาจกล่าวได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บนดินแดนแห่งนี้ จึงเป็นสิ่งที่ถูกจัดการและวางแผนภายใต้การพัฒนาของรัฐมาตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ..2504 เป็นต้นมา ซึ่งอีสานได้กลายเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ที่มีความสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมหาศาล โดยเฉพาะทรัพยากรแร่ธาตุใต้พื้นดินที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้  ทรัพยากรใต้แผ่นดินของจังหวัดอุดรธานี จึงไม่ได้เป็นของคนอุดรธานีเท่านั้น แต่หากได้กลายมาเป็นทรัพยากรของชาติ ของคนในประเทศ ที่เป็นเจ้าของร่วมกันในการสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ ภายใต้การลงทุนของบริษัทข้ามชาติ ที่มีศักยภาพความพร้อมทางด้านเงินลงทุน ความรู้และเทคโนโลยีอันทันสมัย 
การทำเหมืองใต้ดินด้วยวิธีการที่เรียกว่า Room and Pillar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...