วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บรรณานุกรมหนังสือ งานวิจัยและข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องเหมืองแร่ที่เลยและหนองบัวลำภู


บรรณานุกรมงานวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ายคัดค้านเหมืองแร่ จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู
-รัศมี นนทีและคณะ.(2550). การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในชุมชน รอบเหมืองทองคำ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเลย
-วันเฉลิม จำนงบุญ. (2552). การวิเคราะห์หาคุณภาพน้ำฝนและน้ำประปา ในชุมชนรอบเหมืองทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย.
-วรพรรณ สุตบุญมา.(2552). การเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำในแม่น้ำฮวย รายงานการวิจัยวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.
-สำนักสารนิเทศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข.(2553).สวจ.เลยเตือนแหล่งน้ำ รอบเหมืองทุ่งทองคำ อันตรายพบสารพิษหลายชนิดห้ามกินห้ามใช้ อ้างจาก Http://www.mopha.go.th/ops/iprg/include/admin hotnow.
-ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล.(2552).รายงานผลปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ทองคำภูเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2552 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
-กรมทรัพยากรธรณี.(มปป.) แหล่งแร่ทองคำ ภูทับฟ้า ตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย.
-โครงการสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม(2553) นาหนองบง : สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย.(มปพ.)
-รายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดเลย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2554 และไตรมาสที่4 2552
-ธัญญาภรณ์ สุรภักดี.(2553). เปลี่ยนไปเลยชะตากรรมของเหมืองเลยภายหลังจากการเข้ามาของเหมืองทองคำ สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
- กลุ่มศึกษาสัญญาและสัมปทาน สัมปทาน วารสารอีเล็คโทนิค  ปีที่1 ฉบับที่1 กรกฎาคม-กันยายน 2553
-เอกสารประกอบการประชุม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  โครงการเหมืองทองแดง บริษัทภูเทพจำกัด
-แนวทางการแก้ไขความขัดแย้ง ความขัดแย้งที่เกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในเขต ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2553)
-จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ และคณะ, 2550. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำน้ำฮวย. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
-กรมควบคุมมลพิษ.(2551).รายงานผลการตรวจสอบปริมาณสารไซยาไนด์และโลหะหนักในแหล่งน้ำผิวดิน บ่อน้ำใช้ของประชาชน บ่อสังเกตการณ์ภายในเหมืองแร่ทองคำของ บ. ทุ่งคำ จำกัด และตะกอนดินบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2551. เอกสารอัดสำเนา.
-กรมควบคุมมลพิษ. รายงานผลการตรวจสอบปริมาณสารไซยาไนด์และโลหะหนักในแหล่งน้ำผิวดิน บ่อน้ำใช้ของประชาชน และตะกอนดิน บริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงเหมืองแร่ทองคำของ บ. ทุ่งคำ จำกัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552. เอกสารอัดสำเนา.
-กรมทรัพยากรธรณี.“พื้นที่กำหนดตามพระราชบัญญัติแร่ให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการพัฒนาทรัพยากรณี”. http://www.dmr.go.th/main.php?filename=min4_14 เข้าเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553.
-กรมทรัพยากรธรณี, 2544. แผนที่ทรัพยากรแร่ แสดงพื้นที่แหล่งแร่ และพื้นที่ศักยภาพทางแร่ จ. เลย.
-กรมทรัพยากรธรณี, 2544. “แหล่งแร่ทองคำภูทับฟ้า ต.เขาหลวง อ. วังสะพุง จ. เลย”. http://www.dmr.go.th .เข้าเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552.
-กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ จ. เลย สื่อรักษ์เมืองเลย. เมืองที่ดีมีไหมในโลก.เอกสารประกอบการสัมมนาเปิดเวทีเชิงประเด็นเห็นปัญหาร่วมกัน กรณีเหมืองทองคำ จ. เลย วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด.
-กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล. รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบาดาลปี 2552 (กุมภาพันธ์ 52). เอกสารอัดสำเนา.
-กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล. รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบาดาลปี 2552 (มีนาคม 52). เอกสารอัดสำเนา.
-ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.เอกสารอัดสำเนา.
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.เอกสารอัดสำเนา.
-สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2552. รายงานการศึกษานโยบายการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ.http://www.nesdb.go.th/ เข้าเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2553.
-สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี. รายงานผลการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทองคำ. เอกสารอัดสำเนา.
-สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน. แผนพัฒนาสามปี (.. 2553-2555) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง อ. วังสะพุง จ. เลย.
- มานะ จาตุวรรณ (2550) การศึกษาความเป็นไปได้การทำเหมืองแร่แบไรท์แบบเหมืองใต้ดินที่บริษัท พีแอนเอสแบไรท์ ไมน์นิ่ง จังหวัดเลย .
-การทำเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดเลย ของอนุ กัลลประวิทย์  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม.
- แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา.เหมืองทองวังสะพุง เมื่อผู้จงรักษ์เป็นผู้บุกรุก
-เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการเหมืองแร่ทองแดง บริษัทภูเทพ จำกัด (มปท.มปป.).
-บทความ ความอยุติธรรมในสังคมอีสาน จากจดหมายข่าวคนฮักถิ่น ปีที่7 ฉบับปรับโฉม เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2554และเว๊ปไซต์ http://www.esaanvoice.net/esanvoice/know/show.php?Category=topreport&No=13802.
-เอกสารประกอบการสัมมนา ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน ภูผายา ผาจันได ผาโขง ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ของชมรมอนุรักษ์ภูผาป่าไม้ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู (มปท.มปป.).
-ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล.(2552). รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ทองคำภูทัปฟ้า ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ประจำเดือนมกราคม 2552  คณะเทคโนโลยี ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- เอกสารโครงการ เด็กกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ของชมรมอนุรักษ์น้อยภูผายา ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู (อ้างอิงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/72097)
-หนังสือ "กระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน" คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-บทความ เรื่อง อดีต กก.สิทธิฯชี้กระบวนการยุติธรรมลักหลั่น ชาวบ้านค้านเหมืองหินผาจันไดติดคุก เขียนโดย ธิดามนต์ พิมพาชัย ศูนย์ข่าวเพื่อชุมชน วันที่ 22 กรกฎาคม 2554
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...