วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องเกลือและโพแทชเพื่ิอการค้นคว้าต่อ


บรรณานุกรม งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมืองแร่โพแทช อุดรธานี
หนังสือ
-กรมทรัพยากรธรณี. (2548 ). 110 ปีกรมทรัพยากรธรณี ตำนานสืบสานท้าแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี.
-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. (2547). เอกสารพระราชบัญญัติแร่(ฉบับที่5) พ.ศ.2545 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรา88/6 88/9 88/10 และ88/11. กรุงเทพฯ กระทรวงอุตสาหกรรม
-กุลรัตน์  (นามแฝง). (2542). เกลือ คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมิต.
-กลุ่มสามประสาน กองประสานการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2547). เกลือสินเธาว์. กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
-จรัญญา วงษ์พรหมและธนะจักร เย็นบำรุง. (2550). เกลืออีสาน องค์ความรู้สู่ยุทธศาสตร์การจัดการอย่างยั่งยืน. ขอนแก่น:ขอนแก่นการพิมพ์.
-บริษัทเอเชียแปซิฟิก โปแตช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด. (2544).  ผลประโยชน์โครงการเหมืองแร่โพแทช อุดรธานี . พิมพ์ครั้งที่ 6,กรุงเทพฯ:มปพ.
-บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ บจก. (2545). รายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่โพแทชอุดรธานี ของบริษัทเอเชียแปซิฟิกโปแตชคอร์เปอร์เรชั่นจำกัด
-เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ และเบญจรัตน์ เมืองไทย. (2548).   รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาการจัดการเกลืออีสาน วิถีชีวิตชุมชนสู่อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.).
-วิเชียร บุราณรักษ์. (2548). เรื่อง ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี
-สมพร เพ็งคำ. (2554). ต่างดวงตา คุณค่าก็แตกต่าง บทเรียนจากการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
-สัญญา ศรายุทธ. (2516 ).   เศรษฐกิจการทำนาเกลือ ในปีพ..2515-2516  กรุงเทพฯ : กองนโยบาย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
-สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ. (2503 ).   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2504-2509. กรุงเทพฯ : สภาพัฒนา เศรษฐกิจแห่งชาติ.
-สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี. (2549). การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ตามแนวคิดที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมของ.

วิทยานิพนธ์
-กาญจนา อุทัยเลี้ยง. (2544).   กระบวนการยอมรับเทคโนโลยีในการผลิตเกลือบ้านหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
-กุสุมา หงส์ชูตา. (2542).   บ่อเกลือบ้านท่าสะอาดกับวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำสงคราม  กรณีศึกษาบ้านท่า   สะอาด อ.เซกา จ.หนองคาย. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .
-ชูศักดิ์ เขียวสะอาด. (2550). “เรื่องการคาดการณ์ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินจากความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : โครงการเหมืองแร่โพแทชแหล่งสมบูรณ์ (แหล่งอุดรใต้) จังหวัดอุดรธานี” ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ชัชวาลย์ น้อยคำยาง. (2542) .ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเกลือแบบต้มที่บ้านกุดเรือคำกับแบบ  ตาก กรณีศึกษาบ้านจำปาดง ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร.” ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
-ดำรงค์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. (2545 ).การจัดการธุรกิจผลิตเกลือสินเธาว์ในอำเภอกันทรวิชัย.  วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
-ทัศพงษ์ พจน์ธีรสถิต. (2538).   ความสำคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีต่อชุมชน  กรณีศึกษบ้านนากึ๋น ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน. สารนิพนธ์สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
-นัฐวุฒิ สิงห์กุล.(2550). เกลือและโพแทช ภาษา ความรู้และอำนาจ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดินอีสาน กรณีศึกษาโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ปริญญานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-รติสมัย พิมัยสถาน. (2546).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการผลิตเกลือสินเธาว์กรณีศึกษาบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร. รายงานศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
-วัฒนสาร ปานเพชร. (2536).การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วง ที่มีการทำเกลือแบบ การค้าปี2514 ถึงปัจจุบัน ศึกษาหมู่บ้านเกลือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
-ศศกร สงจินดา. (2538).  การศึกษากระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์:ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหนองแล้ง ตำบลคำไฮใหญ่  อำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี.  สารนิพนธ์สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

-เพชร สุพัตกุล. (2542).   ผลกระทบจากการผลิตเกลือสินเธาว์:กรณีศึกษาตำบลบ้านดุง  อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี.” ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา(เน้นสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-วนมพร พาหะนิชย์. (2538).   ผลกระทบจากการทำเกลือต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมบริเวณลุ่มน้ำเสียว ในเขต  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
-สุชาติ สุขสะอาด. (2544).  แนวทางจัดการอุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์แบบยั่งยืน กรณีศึกษา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก.
-สุภาพร ดารักษ์ (2550)  “กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรแร่ธาตุ ศึกษากรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี”. ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
-อัมพวัน พักมณี.  (2527).                ระบบการตลาดและราคาเกลือในประเทศไทย.” ปริญญานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เอกสารทั่วไป(งานวิจัย ประกาศ กฎหมาย ราชกิจจานุเบกษา เอกสารและรายงานเย็บเล่ม โรเนียว)
-กองวิจัยการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2538).  การผลิตและการตลาดเกลือของประเทศไทย. เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่88/2538 .
-กลุ่มภูมินิเวศน์ภาคอีสาน.(มปป.).  เอกสารรวบรวมเกี่ยวกับลำน้ำเสียว เกลือและดินเค็ม  โดยกลุ่มศึกษาปัญหาดินเค็มภาคอีสาน ,มปท,มปพ.
-ธงชัย พรรณสวัสดิ์และคณะ. (2546).      เอกสารการสัมมนาโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ปัญหาและแนวทางแก้ไข,กรุงเทพฯ:แมนนี่ พริ้นติ้ง โปรเซส.
-บริษัทเอเชียแปซิฟิก โปแตช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดและบริษัททีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (2553).เอกสารเผยแพร่ข้อมูลโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ตำบล โนนสูง หนองนาคำ หนองไผ่ อำเภอเมือง ตำบลห้วยสามพาด ตำบลนาม่วง กิ่งอำเภอประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี  (เอกสารประชาสัมพันธ์)
 -บริษัททีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จำกัด. (2542).รายงานสรุปการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่โปแตช.” บริษัทเอเชียแปซิฟิกโปแตช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด.
-ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ และเสกสรร ยงวนิชย์. (2547).    เรื่องการศึกษาสภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนที่จัดการทรัพยากรเกลือ ดินเค็มและน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เอกสารวิจัยชุดโครงการวิจัย  การจัดการทรัพยากรเกลือ ดินเค็มและน้ำเค็ม แบบยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
-มูลนิธิฟรีดิก นามัน กลุ่มประชาชนองค์กรพัฒนาเอกชน และมหาวิทยาลัยบางแห่ง. (2533).  ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมปัญหาทรัพยากรธรรมชาติภาคอีสาน และผลประโยชน์มหาศาลที่ชาวบ้านไม่ได้ครอบครอง  เอกสารโรเนียว  มปท:มปพ.
-ราชกิจจานุเบกษา. (2522).  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง กำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตดำเนินการสำรวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ เล่ม 96 ตอนที่ 21) กรุงเทพฯ:สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
-ราชกิจจานุเบกษา. (2537).ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่๑๕๓ (พ.ศ.๒๕๓๗)  เรื่องเกลือบริโภค. ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 15 ),กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
-ราชกิจจานุเบกษา.(2544). พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510. ราชกิจจานุเบกษา มกราคม 2546,กรุงเทพฯสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
-สมชัย วงศ์สวัสดิ์และสมเจตต์ จุลวงษ์. (2532).เอกสารดินเค็มกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม อุทกวิทยาภาคอีสาน ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,กรุงเทพฯ:กรมพัฒนาที่ดิน.
-สันติภาพ ศิริวัฒนาไพบูลย์และสมพร เพ็งคํ่า. (2546). “เหมืองแร่โพแทช:ผลกระทบต่อสุขภาพที่ถูกมองข้าม”. เอกสารประกอบการสัมมนาสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ภาคอีสานว่าด้วยสิ่งแวดล้อมเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพและนโยบายสาธารณะ. สกลนคร: โรงแรมสกลแกรนด์.
-ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.(2546) . ทุ่งกุลา อาณาจักรเกลือ 2,500 ปี ภูมิหลังนิเวศวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,(เอกสารสัมมนา). ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสินธร วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546.

-สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี.(2544). “เอกสารสรุปความเคลื่อนไหวคัดค้าน โครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานี”.มปท.,มปพ.
-สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี.(2544). “เอกสารบรรยายสรุปโครงการเหมืองแร่โปแตชอุดรธานี” ประกอบการตรวจ  ราชการคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่, มปท,มปพ.
-หน่วยวิชาการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.(2521).  รายงานการสำรวจ เศรษฐกิจ การผลิตและการตลาด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , กรุงเทพฯ :ธนาคารแห่งประเทศไทย.
-อานนท์ เศรษฐเกรียงไกรและคณะ. (2535).   รายงานการศึกษา ความเป็นไปและความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี , กรุงเทพฯ : ศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
บทความในวารสารและหนังสือพิมพ์
-แก้ว กังสดารอำไพ. (2534).  เมื่อเกลือไม่ใช่เป็นเพียงแค่เกลือหมอชาวบ้าน. ปีที่132 ฉบับที่151 ( พฤศจิกายน) สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล.
-ชูชีพ ดำรงสันติสุข. (2538).ชีวิตสาวนาเกลือ ท่าหาดยาว ต้มดินให้เป็นเกลือ อาชีพที่ไม่ต้องมีทุนรอนมติชนรายวัน (18 มิถุนายน 2538) :11.
ณรงค์ ถิรมงคล. (2521). ข้อคิดเห็นการกำเนิดเกลือโพแทชในภาคอีสานวารสารข่าวสารการธรณี ปีที่ 23 ฉบับที่7( กรกฎาคม ) :25-39.
-ธุรกิจก้าวหน้า. (2535).   “เกลือปรุงทิพย์ บุกตลาด เน้นจุดขาย มีธาตุไอโอดีนเป็นส่วนผสม” คอลัมน์เจาะตลาด (มีนาคม) :102-104.
-บุญชัย เจียมจิตจรุง. (2535).  ระวังเกลือท่วมประเทศ ผันนาเกลือเป็นเหมืองโปแตช ฐานเศรษฐกิจ (24 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม ):3
-ประสาท สายดวง. (2540).  ต้มเกลือสินเธาว์ที่หนองเค็ม ภูมิปัญญาชาวบ้านอันล้ำค่า  มติชน (17 มีนาคม  2540 ):32
-ประเสริฐ วิทยารัฐ.  (2538).   เกลืออีสาน วารสารสุโขทัยธรรมมาธิราช ปีที่8 ฉบับที่3 (ก..-..2538) : 36-  50.
พจน์ เกื้อกูล. (2518).  บ่อพันขันเมืองโบราณ ปีที่2 ฉบับที่1( ตุลาคม-ธันวาคม ) หน้า 72-80.
-พงษ์เทพ จารุอำพรรณ. (2534).สภาพปัญหาและมาตรการแก้ไขการทำเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรัฐสภาสาร ปีที่39 ฉบับที่2 (กุมภาพันธ์ ):72-85.
-มติชน. (2538).   พลิกปูมศึก 3 เส้า แอ่งเกลือ บ้านม่วง-วานรนิวาส สกลนคร มติชน ( 17 มกราคม):6.
-มยุรี อัครบาล. (2547 ).   นาเกลือโบราณ วิถีชีวิตลูกอีสานที่กำลังหายไป  คมชัดลึก  (12 กุมภาพันธ์ 2547):38.
-วรรณา ศรีขจร. (2520 ).     สถานการณ์แร่โปแตชของโลก ข่าวสารการธรณี,ปีที่22 ฉบับที่1 (มกราคม):50-54.
-วีระ สุดสังข์.(2535).   โดยคำถามถึงโขงชีมูล ผันน้ำมาละลายภูเขาเกลืออาทิตย์ข่าวพิเศษ ปีที่17(1) ฉบับที่864(7) 31 ธันวาคม –6 มกราคม:15.
-แวน เลียร์. (2515).       “Salt and Settelment in Northeast Thailand”  เมืองโบราณ ปีที่2 ฉบับที่8  (เมษายน -กรกฎาคม) :112-116.
-ศรีศักร วัลลิโภดม.  (2535).เกลืออีสาน  วารสารเมืองโบราณ ปีที่18 ฉบับที่1 (มกราคม-มีนาคม). กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.
-สุริยา สมพงษ์. (2535) .  จากวันวานถึงวันนี้คืนชีวิตลำน้ำเสียวแนวหน้า (28 เมษายน):8.
-เสวต จันทรพรม. (2535).  “17 ปีแห่งความระทมของคนอีสาน นาเกลือส่งผลร้ายไทยรัฐ  (28 มกราคม   2538):5 .
-ไสว สุนทโรวาท. (2521).   โปแตชอยู่หนใด ข่าวสารการธรณี ,ปีที่22 ฉบับที่11(พฤศจิกายน): 37-43.และโปแตชตอนอวสาน (5) ข่าวสารการธรณี ปีที่23 ฉบับที่3(มีนาคม) :7-16.
-เอมอร จงรักษ์.(2521).  สถานการณ์แร่โปแตชปี2515-2519ข่าวสารการธรณี ,ปีที่24 ฉบับที่7 (กรกฎาคม)43-53.
-อัษฎา วนาทรัพย์ดำรง. (2529).   ขุมทองคำขาวเกลือบรบือเดลินิวส์ ( 21 มิถุนายน ) :8.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...