วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เซ็กส์ที่ดีกับเซ็กส์ที่เลว ในความคิดของ Gayle Rubin

Gayle Rubin  อธิบายระบบของเพศ (Sex) และ เพศสภาพ(Gender) โดยวิจารณ์Feminist ที่เชื่อว่า เพศสภาพ (Gender) ชายหญิงแยกออกเป็นขาวดำอย่างเด็ดขาด และมองว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นมากกว่าที่จะเป็นธรรมชาติ ซึ่งพฤติกรรมทางเพศบางอย่างถูกจัดว่าดีชั่ว แม้แต่วิธีคิดของเฟมินิสต์ก็ยังไม่ยอมรับการรักเพศเดียวกัน(homosexual) เพศวิถีนอกกรอบ รวมถึงโสเภณี โดยเขาสร้างทฤษฎี Charmed Circle of Sexuality เพื่อมองพฤติกรรมการกระทำทางเพศที่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง พฤติกรรมรักต่างเพศ รักเพศเดียวกัน เป็นต้น ดังเช่นตัวอย่างในตารางที่แบ่งแยกประเภทของความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีและเลว คือ
Good Sex
Major Areas of contest
Bad Sex
ปกติ ธรรมชาติ (Normal ,Natural )
คู่ความสัมพันธ์ต่างเพศที่ไม่ได้แต่งงาน (Unmarried heterosexual couples)
ความผิดปกติและไม่ธรรมชาติ(Abnomal,Unnatural )
ความมีสุขภาพ Healty,Holy
การสำส่อน(Promiscuous),ความรักต่างเพศ (heterosexual)
ความเจ็บป่วย(Sick),ความผิดบาป (Sinful),ปลกประหลาด(Way out)
รักต่างเพศ,แต่งงาน,ผัวเดียวเมียเดียวHeterosexual,Married,Monogamous
การช่วยตัวเองหรือสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง(Masturbation),การมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันในระยะยาว( long term homosexual couples )
การมีสองเพศ การข้ามเพศTransvertites Transexuals
การผลิตสมาชิก,กิจกรรมในบ้านReproductive,at home
การใช้วัตถุสิ่งของFetishists,bed hopping
Bar and Lesbians , Sandomasochist  ,เกย์ gay man,เซ็กส์เพื่อเงิน for money ,เซ็กส์ข้ามรุ่น cross generation


นอกจากนี้ Gayle S. Rubin เขียนบทความ Thinking Sex : notes for a radical theory of the politic of sexuality โดยอธิบายความหมายของ Sex ว่าคือความแตกต่างทางชีวิวทยาระหว่างผู้หญิง(female)และผู้ชาย(Male) Gender  คือความแตกต่างจากการประกอบสร้างทางสังคมให้กับความเป็นหญิง (Femininity) และความเป็นชาย(Masculinity) และSexuality คือความแตกต่างในทางเลือก(Choice) ของอัตลักษณ์ทางเพศ(Sexual Identity) คู่ความสัมพันธ์(Sexual Partner) พฤติกรรมทางเพศ(Sexual behavior) รักแบบต่างเพศและเพศเดียวกัน( Homosexual and heterosexual) การถูกกำหนดโดยธรรมชาติ โดยวัฒนธรรม โดยทางเลือก และความเลื่อนไหลและถูกประกอบสร้างภายใต้บริบทและสิ่งแวดล้อมทางสังคม  ดังนั้นเซ็กส์ที่ดี (Sex Act on the good side) จะสอดคล้องกับมาตรฐานทางสังคมที่ซับซ้อน ส่วนเซ็กส์ที่เลว (Sex Act on the bad side) จะถูกควบคุมโดยรัฐและถูกตีตราจากสังคม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...