วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม โดย นัฐวุฒิ สิงห์กุล

แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม
NAME OF THE PERSPECTIVE : แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม  (Post-Structuralism )
SUBJECT MATTER :  วาทกรรม (Discourse)  และ ปฏิบัติการของวาทกรรม (Discursive Practice) ความเป็นชายขอบ (Marginalization) ความรู้ (Knowledge) อำนาจ (Power) มายาคติ (Mythology)

LOGIC OF THINKING :  วาทกรรมคือชุดของความรู้ ความจริงและอำนาจที่ทำงานผ่านโครงสร้างของภาษาที่กำหนด ควบคุม ครอบงำ ความคิดและการกระทำของเราอย่างเป็นธรรมชาติ (Normalization)  โดยแนวความคิดหลังโครงสร้างนิยมพัฒนามาจากแนวความคิดโครงสร้างนิยมที่ได้รับอิทธิพลจากนักภาษาศาสตร์ชาวสวิสฯชื่อ Ferdinance De Saussure และนักมานุษยวิทยาอย่าง Clude Levi-Straussที่มองว่า ภาษาเป็นตัวกำหนดและควบคุมโครงสร้างความคิดและพฤติกรรมของคนและทำให้คนกระทำตามโครงสร้างทางภาษานั้น ซึ่งต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้พัฒนามาสู่การเชื่อมโยงกับเรื่องของอำนาจ เพราะภาษาเข้ามาครอบงำความคิดและการกระทำของมนุษย์ในสังคม ในแนวคิดเรื่องวาทกรรมของมิเชล ฟูโก (Michel Foucault) และการวิเคราะห์ของฟูโกเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้และอำนาจ ในการมองอำนาจในลักษณะเชิงลบ ที่อำนาจเป็นประเด็นเกี่ยวกับการกีดกัน บังคับ สกัดกั้น ควบคุม  ตัดตอน ปิดบัง สัมพันธภาพทางอำนาจจึงอยู่ในแนวตั้งฉาก จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง จากบนลงล่าง โดยก้าวไปสู่แนวความคิดเรื่องอำนาจที่ปรากฏในรูปของอำนาจในลักษณะเชิงบวก มองอำนาจในลักษณะแนวระนาบ ที่สำคัญก็คือการมองอำนาจในเชิงบวกที่เป็นเรื่องของความมีประสิทธิภาพของความจริงที่ปรากฏอยู่อำนาจผลิตความจริง(ความรู้)ก่อนที่จะบีบบังคับควบคุม (อ้างจาก Deluze Gilles :1988 :39) อำนาจจึงอยู่ทุกหนแห่ง และขับเคลื่อนตัวเองผ่านวาทกรรมในแต่ละชุด เพื่อเข้ามาควบคุม ครอบครอง เหนือชีวิตของผู้คน ความรู้เป็นเพียงผลผลิตของอำนาจ ที่เบียดบัง สกัดกลั้น หรือเบียดขับ ความรู้ย่อยอื่นๆให้อยู่ภายในขอบเขตของความไม่น่าเชื่อถือ และการไม่ถูกยอมรับ รวมทั้งกระบวนการทำให้วาทกรรมกระแสหลักนั้นกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาจนได้รับการยอมรับและเชื่อกันในสังคม   ดังนั้นวาทกรรมของความรู้และความจริงที่ทำงานผ่านภาษา อาจจะสร้างมายาคติ อัตลักษณ์ตัวตนภายใต้วาทกรรม เบียดขับและควบคุมให้คนบางกลุ่มตกอยู่ภายใต้วาทกรรมแห่งอำนาจและการกลายเป็นคนชายขอบที่นำมาสู่ปัญหาในสังคมหรือสร้างให้พวกเขากลายเป็นปัญหาแน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...