วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

ชนเผ่ากำมุ (ขมุ) ชาติพันธุ์ในลาว

ชนเผ่าขมุ (Khamu) เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในประเทศลาว เป็นกลุ่มลาวเทิง หรือลาวที่อาศัยอยู่บนที่สูง ที่อาศัยอยู่บริเวณ มีภาษาจัดอยู่ในกลุ่มออสโตรเอเชียติกสาขามอญ ในประเทศไทยเราก็มีกลุ่มชาติพันธ์ุนี้อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือ เช่นจังหวัดน่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น