วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

ตารางเปรียบเทียบการอธิบายธรรมชาติและที่มาของความรู้ต่างๆ (นัฐวุฒิ สิงห์กุล)ตารางเปรียบเทียบ การอธิบายธรรมชาติ และ การอธิบายที่มาของความรู้ ของแนวคิดต่างๆ
Approach
Ontology
(การอธิบายธรรมชาติของมนุษย์และธรรมชาติของความเป็นจริง)
Epistemology
(การอธิบายที่มาของความรู้และวิธีหาความรู้)
Positivism
พฤติกรรม สามารถสังเกตเห็นได้ การสังเกตพฤติกรรมนั้นผู้สังเกตไม่ได้มีอิทธิพลเหนือสิ่งที่สังเกต (ไม่สามารถทำให้พฤติกรรมที่กำลังสังเกตเกิดการเปลี่ยนแปลง)
ศึกษาจากการสังเกตอย่างเป็นกลาง แล้วนำมาสร้างแบบจำลอง สร้างกฎทั่วไป แบบวิทยาศาสตร์
Interpretive
พฤติกรรมและการตีความพฤติกรรม เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากความคิด ค่านิยม ความเชื่อ ที่มีอยู่ในสังคมที่เราอยู่ (Social Constructed)
ผู้ศึกษาต้องเข้าไปอยู่ในบริบทเดียวกันกับที่ผู้ที่เราศึกษา เพื่อจะเข้าใจว่าเขาตีความสิ่งต่างๆรอบตัวเขาอย่างไร
Critical
เห็นเหมือน Interpretive และเพิ่มว่า คนที่เป็นคนสังเกตพฤติกรรมของคนอื่น ไม่สามารถแยกตัวเขาเองออกจากสิ่งที่เขาสังเกต (หมายถึงเขาจะตีความสิ่งที่เห็นตามที่เขาคิด)
การศึกษาคือการเรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง
Postmodernism (Foucault)
มนุษย์ถูกพันธนาการด้วย ระบบและกระบวนการสร้างผลิต ความหมาย หรือวาทกรรม (Discourse)  วาทกรรมเป็นเครือข่ายของกฏเกณฑ์ ค่านิยม และความเข้าใจร่วม ซึ่งสร้างความรู้เรื่อง ความดี-ไม่ดี ถูกผิด เหมะสม-ไม่เหมาะสม เราศึกษาระเบียบของ วาทกรรมไม่ได้แต่เราสามารถศึกษาโอกาส เลื่อนไขที่ทำให้วาทกรรมนั้นเผยตัวออกมา
ปฏิเสธ Metaphysics เสนอให้ศึกษาการก่อตัว ความหลากหลาย และหรือความขัดแย้งของความรู้ย่อยๆที่มีในชีวิตประจำวัน ศึกษาการตีความ การอธิบาย ศึกษากระบวนการที่ทำให้ระบบความหมายนั้นดำรงอยู่และกระบวนการต่อต้านระบบความหมาย

สรุปจาก Blaikie, Norman ,Approaches to social Enquiry, polity Press,1993 pp.93-128.
Neuman, W.Lawrence, Social Research methods : Qualitative and Quantitative approaches, Allyn and Baccon,1991,P.39.
Ritzer, George, Modern sociological theory, McGraw-Hill Companies,Inc,1996, pp 462-475.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ (The Patient’s experience) โดยนัฐวุฒิ สิงห์กุล

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของคนไข้ ( The Patient’s experience )           Kleinman ( 1988 ) โต้แย้งว่าการปฏิบัติทางการแพทย์สมัยใหม่ได้...